หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

posted on 24 Jul 2008 21:43 by design-prt1330
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

     การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความนิยมสินค้าของลูกค้า  โดย  ชนิดของบรรจุภัณฑ์มี
4 ชนิด  ได้แก่  กระดาษ  โลหะ  แก้ว  และพลาสติก  ซึ่งต้องศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้ง  รวมถึง
การศึกษาเรื่องการตลาดจะเป็นตัวช่วยในการกำหนดความเหมาะสมของชนิดบรรจุภัณฑ์
นอกจากนี้ สินค้าชนิดเดียวสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย  ทั้งด้านรูปแบบและลักษณะ
บรรจุภัณฑ์ด้วย  เพื่อดึงดูดความต้องการของลูกค้า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสม
กับการใช้งาน

    ตัวอย่างในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

    ช็อคโกแล็ต  จะเพิ่มความสนใจผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเด่น 
เช่น ต้องการสื่อถึงประเทศไทยจึงทำช็อคโกแล็ตรูปช้าง  และรูปตุ๊กตาอื่น ๆ  สามารถดึงดูด
ให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้จำนวนมากกว่าเดิมทั้ง ๆ ที่รสชาติของสินค้าเหมือนกัน

    ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า  เช่น  น้ำพริกสร้างภาพลักษณ์
ความเป็นไทยโดยมีรูปช้าง
    
    ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
        - คำพูดต้องชัดเจน
        - คำนึงถึงขนาดของกล่องกับผลิตภัณฑ์  ทั้งด้านบน  และด้านกว้างเพื่อความเหมาะสมและ
          ประหยัด
        - ความเป็นสากล  เช่น  ใช้คำที่เป็นสากลในกรณีที่กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ชาวตะวันตก การใช้
          คำต้องตรงตามวัฒนธรรมที่ใช้  ถูกต้อง  และชัดเจน
        - หากกลุ่มเป้าหมายอยู่ต่างประเทศ  ต้องใช้ภาษาของกลุ่มเป้าหมาย  สินค้าจะได้รับความ
          นิยมมากกว่าใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของประเทศนั้น
        - การใช้สีต้องให้สอดคล้องกับค่านิยม  ศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้น
        - ต้องมีการสร้าง Brand  สินค้า เช่น น้ำพริกที่สามารถขายดีบางยี่ห้อในปัจจุบันมี
           การสร้างแบรนด์มามากกว่า  25  ปี 
        - ความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดึงดูดใจลูกค้า
        - ต้องลงทุนเพื่อแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐาน  เช่น  การแสดงคุณค่าทางโภชนาการ
   
    ในการสร้างแบรนด์ของสินค้าต้องเข้าใจเสมอว่าทำอะไร  ขายสินค้าให้ใคร  ที่ไหน  อย่างไร  และ
เท่าไหร่  เมื่อเข้าใจสิ่งข้างต้นแล้วการดำเนินธุรกิจก็จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการสร้างและพัฒนาด้านใดก็ตาม
และในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่สะดวกซื้อสะดวกใช้มีมากและเป็น
ที่นิยมมาก  อย่างไรก็ตามในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีการหยุดนิ่ง  แต่หลักที่สำคัญคือ  ต้องพยายามทำ
ความเข้าใจรสนิยมของประเทศที่จะขายสินค้าให้ได้  ไม่ยึดตัวเองเป็นหลัก  ต้องทันต่อเหตุการณ์  และริเริ่ม
ก่อนผู้อื่นเสมอ

Comment

Comment:

Tweet