10 รูปแบบการจัดเลย์เอ้าท์งานโฆษณา


1. แบบมองเดรียน
mondrian

1. ตั้งชื่อตามจิตรกรชาวดัชชื่อ Piet Mondrian มองเดรียน ใช้เวลาตลอดชีวิตศึกษาเรื่องสัดส่วน
โดยลากเส้นตามแนวตั้งและแนวนอน แบ่งบริเวณพื้นภาพออกเป็นช่องสี่เหลี่ยม แล้วเติมเส้นหรือแท่งสี
ลงไปในบริเวณที่ถูกแบ่ง นักออกแบบโฆษณามักนิยมใช้หลักของมองเดรียน โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมของ
ตัวพิมพ์หรือภาพประกอบของสินค้าเหมือนกับที่มองเดรียนใช้แท่งสี บางครั้งนักออกแบบเองก็สร้างเส้น
หรือแท่งสีไว้บนภาพเพื่อแยกส่วนประกอบออกจากกันเหมือนกับมองเดรียน


2. แบบช่องภาพ
Picture window layout 2

2. เป็นแบบที่นิยมมากกว่าแบบมองเดรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบบที่เหมาะกับนิตยสาร เพราะ
ภาพจะไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่เหลือจากบทความ.....การจัดแบบช่องภาพนี้ ภาพจะเป็นตัวหยุดผู้ดู
ใต้ภาพมักจะมีตัวอักษรหนึ่งบรรทัด บทความอาจแตกออกเป็นคอลัมน์สั้นๆกระจายออกจากกัน เพื่อจะ
รวมภาพเข้ากับบทความ มักจะพิมพ์พาดหัวทาบลงไปบนภาพ หรือพิมพ์บทความ ซ้อนภาพ ภาพปกติจะ
อยู่ส่วนบน แต่มิได้มีข้อจำกัดอย่างไรที่จะวางพาดหัวไว้ตอนบน


3. แบบแถบซ้อน
Multipanel layout

3. มีลักษณะเป็นกลุ่มภาพขนาดเล็กหลายๆภาพที่มีขนาดใกล้เคียงกัน วางซ้อนทับกัน ภาพแต่ละภาพ
จะเอียงไขว้กันไปมา ดูแล้วเกิดความเคลื่อนไหวสนุกสนาน

 

4. แบบภาพเงา
Silhouette layout

4. ใช้ภาพถ่ายขนาดใหญ่เต็มหน้ากระดาษ ตัดเอาแต่เฉพาะตัววัตถุที่สำคัญเพียงบางส่วน วางลงบนพื้น
สีเข้มจัดหรืออ่อนมากๆ พยายามยืดส่วนประกอบให้ไปจรดขอบเพื่อมิให้ภาพเงาลอย และเพื่อสร้างความ
แตกต่างให้ดูโดดเด่น ภาพที่ออกมาจะดูเหมือนรอยทาบของเงาบนพื้นหรือเหมือนภาพบนจอหนังตลุง
ภาพเงายิ่งมีลักษณะแปลกตาเท่าไร ยิ่งทำให้โฆษณาชวนมองเท่านั้น

5. แบบกรอบ
Frame layout

5. ใช้กันมากในโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์มากกว่าหน้านิตยสาร ส่วนประกอบต่างๆจะถูกล้อมไว้ใน
กรอบ ปิดกั้นมิให้ไปพัวพันกับโฆษณาอื่นบนหน้าเดียวกัน แบบกรอบมักจะนิยมวางงานศิลปะไว้รอบๆ ทำ
เป็นวงล้อมบริเวณที่เป็นบทและพาดหัวหรืออาจใช้ภาพถ่าย หรือภาพเต็มทั้งหน้าแล้วพิมพ์ตัวอักษรลงบน
ภาพ

6. แบบหนักบท
Copy heavy layout


6. ผู้โฆษณาจะใช้แบบหนักบทด้วยเหตุผลสองประการ คือ
.....1. สิ่งที่ต้องการจะบอกเป็นเรื่องสำคัญ มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ มีศักดิ์ศรีเกินกว่าจะบอกเป็น
ภาพได้
.....2. โฆษณาของคนอื่นสื่อประเภทเดียวกัน เป็นโฆษณาประเภทช่องภาพหรือมีภาพมากอยู่แล้ว
แบบหนักบทจึงเท่ากับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ...ด้วยเหตุที่ว่าแบบหนักบทเป็นแบบที่ค่อนข้างเครียด
กว่าแบบอื่นๆ จึงต้องเน้นที่การจัดเรียงส่วนประกอบต่างให้ได้ระบบตารางมากเป็นพิเศษ


7. แบบภาพปริศนา
Rebus layout

7. ใช้ภาพเล็กๆมาสอดแทรกระหว่างประโยคแทนคำเขียน ในแบบโฆษณาประเภทนี้เราจะเห็นภาพ
ปรากฏอยู่ในประโยคเป็นครั้งคราว โดยปกติผู้โฆษณามักไม่นิยมปริศนา แต่จะนิยมความชัดเจน จะพบว่า
บางครั้งที่ต้องการความแปลกใหม่รวมทั้งความชัดเจนในเวลาเดียวกัน ก็จะเขียนภาพประกอบซ้ำคำๆนั้น
ลงไปอีก ภาพอาจมีขนาดแตกต่างกันออกไป

8. แบบละครสัตว์
Circus layout

8. บางครั้งเราจำเป็นต้องสร้างงานที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกว่ามากมายหลายหลากและวุ่นวาย ลงบนแบบ
โฆษณาทำให้เป็นการชะลอผู้ดู ให้รู้สึกลำบากที่จะดูว่าอะไรเป็นอะไรได้อย่างทันที โครงสร้างของชิ้นงาน
จะต้องมีลักษณะที่มี เนื้อหาสาระแบ่งได้เป็นหัวข้อหลายๆหัวข้อ แต่ละหัวข้อจะมีเนื้อความและภาพประกอบ
เป็นของตัวเอง เนื้อความจะยังคงถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามระบบตาราง แต่ตัวภาพประกอบอาจจะจัด
วางให้คร่อมคอลัมน์ เอียงโยกโย้ไปมาเพื่อให้ดูรู้สึกว่าวุ่นวายเหมือนอยู่ในสวนสนุกหรือโรงละครสัตว์

9. แบบแรงดลใจจากตัวอักษร
Alphabet inspired layout

9. ความงามของตัวอักษรที่ประดิษฐ์ประดอยมากเป็นพิเศษ อาจเป็นที่มาของแรงดลใจสำหรับ
นักออกแบบภาพโฆษณาซึ่งยึดรูปร่างลักษณะตัวอักษรเป็นหลัก โดยปกติจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนและ
ชักนำสายตาได้ดี นักออกแบบจะต้องพยายามจัดเรียงในลักษณะที่ไม่บอกอย่างโจ่งแจ้งว่าเป็นอักษรอะไร
อักษรควรใช้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ดูโดยปกติจะไม่รู้สึกตัวว่าการจัดเรียงส่วนต่างๆนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็น
ตัวอักษรหรือตัวเลข


10. แบบตัวอักษรใหญ่
Big type layout

10. ตัวอักษรขนาดใหญ่มักเป็นที่สนใจสำหรับนักออกแบบและผู้ดู เพราะมันจะมีรูปร่างที่ชวนมอง
นักออกแบบต้องศึกษาตัวอักษรรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงว่า ตัวอักษรในบางครั้งก็มีบทบาทมากกว่างาน
ศิลปะหรือภาพสวยๆโดยทั่วไป

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#1 By yoltagaln (103.7.57.18|182.52.82.159) on 2013-01-09 09:51