การออกแบบสิ่งพิมพ์

posted on 25 Jul 2008 14:27 by design-prt1330

 

                        

    การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์และความงามด้วยการนำทัศนธาตุ
ทางศิลปะและหลักการจัดส่วนประกอบของงานออกแบบมาใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงของเดิมที่มี
อยู่แล้วดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

    ดังนั้น การสร้างสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะต้องเริ่มด้วย การออกแบบ อาจจะออกแบบโดยการคิด
หรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพียงคนเดียว และสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ
ได้ ซึ่งก็เป็นการออกแบบเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก การออกแบบที่ถูกต้องจะต้องสามารถ
ให้มองเห็นแบบ อาจจะเป็นภาพหรือแบบจำลองที่มีขนาดสัดส่วนให้สามารถมองเห็นผลงานที่จะสร้าง
ได้ชัดเจน


    ศิลปะการพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ ( Graphic )เป็นเรื่องของการส่งข่าวสารทางสายตา ซึ่งมีความสัมพันธ์
และมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ตัวอักษร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายโฆษณา โปสเตอร์
หนังสือพิมพ์ หนังสือ สัญญาณจราจร เป็นต้น


"การออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือ Graphic Design"คือ การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ เป็นงานออกแบบ
ที่มุ่งชักชวนเรียกร้อง หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิดต่างๆ ซึ่งเป็นงานในลักษณะ
การพิมพ์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา ภาพถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ นิทรรศการ
เป็นต้น การออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสื่อสาร (Communication Design)
สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมาก คือ ผู้ออกแบบจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการทำงาน มีแนวคืดที่ก้าวหน้า
ทันสมัย ทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ

 


ทำไมต้องออกแบบสิ่งพิมพ์?


    ขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์นับเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญของการพิมพ์

        - เพื่อให้ได้งานสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบสวยงามทันสมัย

        - เพื่อให้สิ่งพิมพ์นั้นมีความน่าสนใจ

        - เพื่อให้สิ่งพิมพ์นั่นอ่านง่าย และน่าอ่าน

        - เพื่อให้ได้สิ่งพิมพ์ที่สามารถถ่ายทอดได้ตามวัตถุประสงค์

        - เพื่อใหได้้สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

        - เพื่อให้ได้สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย

        - เพื่อให้ได้สิ่งพิมพ์ที่มีความรู้สึกดึงดูดให้น่าสนใจ

        - เพื่อให้ได้สิ่งพิมพ์ที่เป็นไปตามความต้องการต่าง ๆ ทางด้านการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (196.25.222.50|196.25.222.50) on 2014-07-13 15:04